Privacy - Website Kring voor Heemkunde Edegem vzw

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 
 
Privacyverklaring
 
De Kring voor Heemkunde Edegem VZW verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
 
Algemeen
 
Als Kring voor Heemkunde Edegem VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee bedoelen wij onder meer het verzamelen, het opslaan, het opvragen, het gebruiken, het doorzenden en het wissen van persoonsgegevens.
 
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:
 
Kring voor Heemkunde Edegem VZW
Gemeenteplein 2
2650 Edegem
 
heem1.edegem@telenet.be
 
Verwerkingsdoeleinden
 
De Kring voor Heemkunde VZW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:
     - de deelname aan de activiteiten van de vzw (rechtsgrond: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst);
     - de afsluiting van een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (rechtsgrond: wettelijke verplichting van de vzw)
       (artikel 6 Wet betreffende de rechten van vrijwilligers);
     - het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (rechtsgrond: de betrokkene geeft toestemming);
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
     - persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 
Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor voorgaande doeleinden.
 
Overmaken aan derde partijen
 
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen wij de persoonsgegevens van de betrokkene delen met derde partijen. Wij maken gebruik van een derde partij voor o.a. het afsluiten van de wettelijke verzekeringspolis
 
De Kring voor Heemkunde Edegem VZW garandeert dat de derde partijen de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bovendien kunnen wij persoonsgegevens delen met derden partijen indien de betrokkene ons daarvoor toestemming geeft.
 
De persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.
 
Minderjarigen
 
De Kring voor Heemkunde Edegem VZW verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) nadat de ouder of wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 
Bewaarperiode
 
De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan vijf jaar worden bewaard.
 
Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
 
De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Bovendien, heeft de betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij de betrokkene vragen om zich te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.
 
Klacht
 
De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).
Homepage | Even kennis maken | Activiteiten | Tijdschrift | Fotogalerij | Nieuws van de kring | Contact | Privacy | Algemene Site Map
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu